Adviesgroep Zwembadbranche

Datum: 23 juni 2020

Over Protocollen, Richtlijnen, Adviezen, Documenten m.b.t. Covid-19

De Adviesgroep Zwembadbranche krijgt van veel beheerders de vraag wat de juridische status is van de Richtlijn en de daarop volgende versies. Deze vraag is mogelijk het gevolg van:

 • De gezamenlijke, gelijktijdige publicatie en verspreiding van het Protocol en de eerste Richtlijn.

 • Het gebruik bij de Richtlijnen van de termen “Richtlijn” en “onderliggend document van het Protocol”.

 • De veronderstelling dat de Omgevingsdienst de eerste Richtlijn zou handhaven.

 • Het reële risico van ongewenste e/o onnodige consequenties bij het volgen van de eerste Richtlijn.

  Juist in deze tijd is duidelijkheid bij de verplichte maatregelen voor kwaliteit en veiligheid in zweminrichtingen onmisbaar. Dat is het doel van dit document Bij het besluit van een Beheerder om de richtlijnen, adviezen, documenten etc. al dan niet te volgen, adviseert de Adviesgroep Zwembadbranche daarom de volgende punten te overwegen:

 • Het Protocol voor een branche komt tot stand in overleg tussen de overheid en de diverse experts/partijen/belanghebbenden in een branche.

 • De Rijksoverheid stelt het Protocol uiteindelijk vast.

 • Daarna is het Protocol juridisch bindend, en wordt door de overheid gehandhaafd.

 • Alleen de overheid beslist of een Protocol e/o wettelijke vigerende voorschriften en richtlijnen vanwege COVID-19 al dan niet tijdelijk moeten worden aangepast. Zij zal deze dan communiceren via de geëigende kanalen die daarvoor tot haar beschikking staan.

 • In het huidige Protocol voor de zwembadbranche wordt expliciet vermeld dat de vigerende voorschriften en richtlijnen voor gechloreerd zwemwater onveranderd moeten worden nageleefd (Whvbz). Zie hiervoor ook de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/water

 • Richtlijnen, adviezen, documenten etc. waar in het Protocol niet expliciet naar wordt verwezen, zijn juridisch niet bindend en kunnen ook niet worden gehandhaafd.

 • Deze laatste richtlijnen, adviezen, documenten etc. hebben daarom de status van advies. Zij staan juridisch los van het Protocol. Ook als door de omschrijving van een richtlijn, advies, document etc. een beheerder tot een andere conclusie zou kunnen komen.

 • Ten overvloede: beheerders hebben onveranderd de vrijheid en verantwoordelijkheid om binnen de vigerende wettelijke voorschriften en regelgeving te opereren en andere richtlijnen, adviezen, documenten, etc. al dan niet te volgen.

 • Bij het binnen de branche verspreiden van richtlijnen, adviezen, documenten etc., adviseren wij voor de duidelijkheid daarbij expliciet te vermelden:
  1. Of de betreffende richtlijnen, adviezen, documenten etc. juridisch bindend zijn.
  2. Bij verspreiding van niet-bindende richtlijnen, adviezen, documenten er op te wijzen dat de 
  beheerder verantwoordelijk blijft voor het al dan niet opvolgen daarvan, inclusief de mogelijke consequenties.
  3. Wat voor de beheerder de eventuele negatieve gevolgen van de adviezen/documenten zouden 
  kunnen zijn.

 • Met name punt 2. beschermt de “verspreider” tegen eventuele schadeclaims van beheerders die het gevolg zouden kunnen zijn bij het volgen van genoemde adviezen. Dit is mogelijk voer voor advocaten. Deze maken daar met alle liefde een 6-gangen menu van.

 • Tenslotte merken wij op dat bovengenoemde adviezen en kanttekeningen van de Adviesgroep juridisch niet-bindend zijn.