Wat zegt de overheid over zwemwaterkwaliteit en Covid- 19?

Whvbz en Protocol

In het goedgekeurde “Protocol Verantwoord Zwemmen” worden voor de heropening van zweminrichtingen additionele maatregelen voorgeschreven. In het Protocol staat eveneens: “Het is aan de beheerder om binnen de grenzen van vigerende richtlijnen en voorschriften te bepalen welke activiteiten in welke mate kunnen worden uitgevoerd.” Voor de beheerder betekent dit dat de Rijksoverheid oordeelt dat de richtlijnen en voorschriften in de Whvbz voldoende zekerheid bieden tegen besmetting door Covid-19 in zwemwater.

 

Richtlijn Veilig Zwemmen en Covid-19

In de “Richtlijn Veilig Zwemmen in Coronatijd. Hygiëne en Desinfectie in Badinrichtingen” wordt een voor Nederland uitzonderlijke combinatie van pH en Vrij-Chloor concentraties voorgesteld om het besmettingsrisico verder te verlagen. Deze hebben een negatieve invloed op water- en luchtkwaliteit. Het staat de beheerder vrij om deze combinatie in haar/zijn zwemwater te handhaven. Deze waarden vallen immers binnen de Whvbz. Het volgen van deze combinatie is echter geen wettelijke verplichting. Daarvoor zou de Rijksoverheid de Whvbz  –al dan niet tijdelijk–  moeten aanpassen.

In de Richtlijn genoemde kwaliteitsparameters die niet in de Whvbz zijn voorgeschreven hebben dus de status van advies. Indien de Rijksoverheid op basis van nieuwe inzichten alsnog zou oordelen dat in Covid-19 tijden het aanscherpen e/o uitbreiden van de vigerende richtlijnen en voorschriften toch nog noodzakelijk blijkt, zal zij dit, zoals gebruikelijk, naar beheerders via de geëigende kanalen communiceren.

Risico’s Richtlijn voor zwemwater- en luchtkwaliteit

De risico’s van in de Richtlijn voorgestelde combinatie van hoog Vrij Chloor en lage pH zijn:

  • Corrosie van metalen en aantasting van cementen voegen.
  • Vorming van desinfectie bijproducten in het zwemwater.
  • Aanwezigheid van irriterende chloorlucht (binnenbaden).
  • Hogere kosten van chemicaliën en, indien toepasselijk, van laboratorium metingen van niet voorgeschreven parameters.
  • Overtreding van het voorschrift voor bicarbonaat. Deze overtreding is geen risico, maar een zekerheid.
  • Onstabiele pH waarde.

De mate waarin deze gevolgen in een zweminrichting zullen optreden is afhankelijk van overige condities in het zwembad, zoals filtratiecondities, waterverbruik, luchtverversing, etc. Zonder deze gegevens mee te nemen zal een advies over deze risico’s, en eventueel daarbij te nemen maatregelen, onbetrouwbaar zijn. Overigens worden sommige van bovengenoemde gevolgen pas na enige tijd, of in de herfst, duidelijk (bijv. corrosie, chloorlucht).

 

Advies

Indien de beheerder van mening is dat de Whvbz voldoende zekerheid biedt tegen het besmettingsgevaar door Covid-19 in haar of zijn zwemwater, is er geen noodzaak om additionele maatregelen te nemen naast die in het Protocol. Dan kan de beheerder haar of zijn huidige praktijk van Vrij Chloor en pH waarden handhaven, mits deze vallen binnen de Whvbz. Als de beheerder de in de Richtlijn voorgestelde waardes van pH en Vrij Chloor wenst toe te passen, is het aan te raden eerst bovengenoemde risico’s en de te nemen maatregelen voor haar of zijn zweminrichting te evalueren.